او استاد را روی میز عکس های سکسی جدید خارجی لعنتی می کرد

Views: 55
دانش آموز نتوانست آزمون را برای مدت طولانی بگذرد ، بنابراین تصمیم گرفت که راه دیگری را طی کند - او معلم را با عضو جوان خود اغوا کرده بود. آن مرد او را روی میز انداخت و الاغ محکم خود را محکم عکس های سکسی جدید خارجی لعنتی. معلم این رویکرد را در یادگیری دوست داشت!