او نزد دکتر آمد و دانلود فیلم کیرتوکس در بیدمشکش گرفت

Views: 242
این فیلم با مکالمه پزشک و بیمار آغاز می شود. او سهواً مایعات را در پرواز خود می ریزد که از آن پزشک به راحتی دیوانه می شود و به بیمار می ریزد. او پس از شیرین کردن دکتر با ضربات ، بیمار را روی میز می اندازد و شروع به عذاب دادن او می کند. با قرار دادن سرطان ، او فقط آن را از هم جدا می کند. سپس او آن را به آغوش خود انداخت و همچنان به سرخ شدن خود ادامه داد. پس از این ، دیوانگی در پوزهای مختلف روی زمین ادامه دارد. دوباره با زدن دانلود فیلم کیرتوکس یک ضربه کوتاه ، مرد با یک بلوند در دهان و صورت خود به پایان می رسد.